Osztályok

BÓBITA BABA-MAMA JÁTSZÓ CSOPORT

(0-3 éves korosztály)

A Bóbita csoportba a 3 év alatti gyermekek és gondozóik járnak. A játszócsoport célja, hogy a legkisebb gyermekek számára teremtsünk magyar nyelvi közeget. A közel egyórás foglalkozás a szülők aktív részvételével zajlik.  A foglalkozások kötött menete során a gyermekek megtanulják, a szülők pedig újratanulják a legismertebb magyar mondókák, gyermekdalokat és ölbéli játékokat. A Bóbita baba-mama csoport kiváló kapcsolódási felületet biztosít a magyar közösséghez a vegyes családok nem magyar anyanyelvű tagjai számára is.

 

KATICA CSOPORT

(3-4 éves korosztály)

A Katica csoport tagjai 3-4 éves gyermekek. Az óvódás kiscsoportban az élménypedagógia játékos módszereivel tudatosan építjük fel a gyermekek nyelvi nevelését. A foglalkozások minden eleme – népi játék, néptánc, népdal, kiszámoló, mondóka, mese, kézműves foglalkozás –, az óvónők gondos irányító közreműködésével, oldott légkörben valósul meg, a csoport tagjaihoz igazodva. Fő célunk, hogy érzelmi biztonságot adjunk a magyar nyelv használatában.

SÜNI CSOPORT

(4-5éves korosztály)

A Süni csoport tagjai 4-5 éves gyermekek.  Az óvódás nagycsoportunkban a hangsúlyt a beszédfejlesztésre és a szókincsbővítésre helyezzük. Tanmenetünk az évkör ünnepeit követi, alkalmat teremtve Magyarország jellegzetes növény- és állatvilágának megismerésére is. A népi játékok és a kézműves foglalkozások során a gyermekek megtanulják a többlépéses utasítás követését. A gyerekek betűjátékokon keresztül ismerkednek meg a magyar ábécével, így elmondhatjuk, hogy a csoport egyben iskola-előkészítő szerepet is betölt.

SASOK CSOPORT

(5-7 éves korosztály)

A Sasok csoport tagjai 5-7 éves gyermekek. A csoport a magyar iskola előkészítő és első osztály tananyagának részleteit dolgozza fel. A tanév elején különös hangsúlyt fektetünk a magyar ABC hallás- és olvasás utáni, valamint írásbeli megismertetésére és a folyóírás alapjainak elsajátítására. A gyerekek játékos feladatokon keresztül tanulnak és fejlesztik beszédkészségüket. A tanév második felében rövidebb szövegek olvasására és feldolgozására, valamint a szókincs- és beszédfejlesztésre kerül a hangsúly. Ezen a szinten kiemelt feladat a beszédkedv felkeltése és a beszédbátorság növelése.

KOLIBRI CSOPORT

(7-9éves korosztály)

A Kolibri osztályba azok a 7-9 éves gyerekek járnak, akik szilárd betűfelismerési- és alap olvasási képességgel rendelkeznek. A csoport a magyar második osztályos tananyag egyes részleteit tematikus blokkokra tagolva dolgozza fel. Célunk az értő olvasás és az olvasási rutin kialakítása, valamint a beszéd- és szövegalkotási készség fejlesztése mind szóban és írásban. Emellett a tananyagba ágyazottan egyéb alapismeretek elsajátítása is előtérbe kerül, így a jeles napok, a környezetismereti alapok, a kézművesség, a nyelvi játékok, például kiszámolók, szójátékok is szerves részét képezik a tananyagnak.

KALANDVÁGYÓK CSOPORT

(8-10 éves korosztály)

A Kalandvágyók csoportba azok a 8-10 éves gyerekek járnak, akik anyanyelvi szinten beszélik a magyar nyelvet. Az órák keretei között zajló kommunikációs- és nyelvi csoportjátékok, valamint a közös mesehallgatás, verstanulás és éneklés célja az irodalmi-, nyelvi-, kulturális- és közösségi élményszerzés. A nyelvtudás fejlesztése mellett a gyerekek magyar történelmi, földrajzi ismereteinek mélyítése is szerves részét képezi a tananyagnak.

FŐNIX CSOPORT

(10-12 éves korosztály)

A Főnix csoport tagjai 10-12 éves gyerekek, akik az előző évek során feldolgozott tananyagra építve mélyítik a magyar földrajzi, kulturális és történelmi ismereteiket. A hangsúly ebben a csoportban a szókincsbővítésre, az összetettebb nyelvi fordulatok megismerésére, a szóbeli- és írásbeli szövegek megértésére és a szövegalkotási készség fejlesztésére kerül. Az órák állandó elemei, a gyerekek által is kedvelt nyelvi és irodalmi játékok, amelyek sokoldalú képességfejlesztést tesznek lehetővé.

GRUNDLAKÓK CSOPORT

(felső tagozat)

Felső tagozatos gyerekeink tananyagát úgy alakítottuk ki, hogy az egyben felkészíti őket a Külföldi Magyar Cserkészszövetség magyarságismereti vizsgájára is. Ebben a csoportban az értő olvasás, a helyesírás, az önálló gondolatok magabiztos kifejtése, a magyar irodalom és történelem nagyjainak megismerése kapják a legnagyobb hangsúlyt a gyermekek tanmenetében.